วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่9

ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองในการจัดระบบแฟ้มสะสมผลงาน
การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลด้วยe-Portfolio

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น