วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่11

เรียนเรื่องการฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล
และการประเมินสารสารสนเทศจากสื่อเสียง
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่10

สอบกลางภาค-คิดว่าพอทำได้นะคะอิอิ^-^

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่9

ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองในการจัดระบบแฟ้มสะสมผลงาน
การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลด้วยe-Portfolio

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่8

อาจารย์สอนเรื่องการนำเสนอแหล่งข้อมูลคุณภาพจากสารสนเทศการสัมภาษณ์
และการฝึกวิเคราะห์จากสื่อเสียง